Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtCổng dịch vụ công quốc gia
Thống kê truy cập
Báo cáo, Thống kê, Xếp hạng CCHC

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /BC-UBND

             Ninh Lộc,  ngày      tháng 5 năm 2019

 

BÁO CÁO

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm
 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 

 

 
 

 

 

 

 

          Thực hiện Công văn số 01/PNV ngày 02/01/2014 của Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa về việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và Công văn số 202/UBND ngày 2/01/2018 của UBND thị xã về việc điều chuyển, bổ sung nội dung báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Ủy ban nhân dân xã Ninh Lộc báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

          1.   Về kế hoạch cải cách hành chính

Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức tương ứng với từng lĩnh vực phụ trách, có quy định thời gian, tiến độ và kết quả thực hiện rõ ràng.

          2. Công tác chỉ đạo điều hành

Ban hành Công văn số 177/UBND ngày 29/3/2019 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC của Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Khánh Hòa.

Họp định kỳ hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đối với cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Qua đó, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng theo quy định và thực hiện tốt việc tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử; đồng triển khai khắc phục những việc còn tồn đọng, hạn chế, triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính cần thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thường xuyên quán triệt công tác cải cách hành chính trong các hội nghị, trong các đợt giao ban của cơ quan nhằm nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện cải cách hành chính trong công tác tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công việc hàng ngày.

          3. Về kiểm tra cải cách hành chính

Xây dựng Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 20/5/2019 về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, trong đó nội dung tập trung kiểm tra về công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động bộ phận một cửa, cải cách thể chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Thời gian dự kiến kiểm tra trong tháng 6/2019.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra về thái độ, giờ giấc làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thông qua đó kịp thời chấn chỉnh những cán bộ, công chức có những biểu hiện sai trái.

          4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2019; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 26/4/2019 về tổ chức Hội nghị tuyên truyền CCHC năm 2019. Tiếp tục tuyên truyền trực quan các khẩu hiệu:  “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”; “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”; “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”;  “Thuận lợi, tận tụy, chính xác”;  “Cán bộ, công chức UBND và tổ chức, công dân xã Ninh Lộc chung tay cải cách thủ tục hành chính” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Thường xuyên đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã các tin, bài về công tác CCHC, các văn bản chỉ đạo, các báo cáo cải cách hành chính định kỳ, các quyết định công bố TTHC để cán bộ, công chức cũng như tổ chức, công dân thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu. Tiếp tục đẩy mạnh  tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, tuyên truyền các bài viết về CCHC trên sóng phát thanh định kỳ 2 lần/tuần v.v...

Tiếp tục duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ điện tử mức độ 3 cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

          1. Cải cách thể chế   

          Công tác xây dựng và ban hành văn bản của UBND xã được thực hiện theo quy định của pháp luật, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã. Triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản QPPL của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, UBND thị xã trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

          UBND xã đã ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Ninh Lộc.

Xây dựng Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/01/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

          a. Ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền:

Địa phương không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b. Rà soát văn bản :

Xây dựng Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 17/01/2019 kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 21/01/2019 rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

UBND xã không ban hành văn bản QPPL nên việc rà soát văn bản QPPL tại địa phương chưa thực hiện, chủ yếu là tự kiểm tra, rà soát về thể thức cũng như nội dung các văn bản thông thường.

         

          2. Cải cách thủ tục hành chính

UBND xã đã chỉ đạo cho công chức Văn phòng-thống kê thực hiện nghiêm túc việc rà soát, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.  Trong 6 tháng đầu năm không có ý kiến, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu về thủ tục hành chính cũng như liên hệ giải quyết công việc.

Thực hiện niêm yết thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, đồng thời in vào mặt sau của Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi có ý kiến, kiến nghị về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Việc cập nhật các thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung theo quy định luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tổ chức, công dân khi đến liên hệ giải quyết công việc đều được công chức, người lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn rõ ràng, cụ thể.

UBND xã đã ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Thực hiện đăng ký danh mục lĩnh vực, thủ tục hành chính rà soát, đơn giản hóa năm 2019 tại Công văn số 34/UBND ngày 16/01/2019.

Xây dựng Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 09/5/2019 về rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019.

          3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

            Nhìn chung, tổ chức bộ máy của xã được sắp xếp, tổ chức ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy được hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực công tác được giao.

          Ban hành mới Quy chế làm việc cơ quan tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND xã Ninh Lộc.

          4.  Thực biện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

          Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/20158/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của theo Nghị định số 61/20158/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của bộ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phối hợp thực hiện của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Ninh Lộc

 

* Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 6 tháng đầu năm 2019 với kết quả như sau:

 

Lĩnh vực hoặc thủ tục cụ thể

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ chưa giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Kỳ trước chuyển kỳ sang

Nhận trong kỳ

Tổng số

Sớm hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Tổng số

Trong đó đã quá hạn

1. Văn hóa-TT&DL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Nội vụ

5

0

5

5 (100%)

5 (100%)

0

0

0

0

0

3.Giáo dục

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Thủ tục hành chính liên thông

7

0

7

7 (100%)

6 (85,71%)

0

1 (14,29%)

0

0

0

5. Tài nguyên và môi trường

25

6

19

10 (40%)

9 (90%)

0

1 (10%)

15 (60%)

0

0

6. Y tế

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Tư pháp

375

17

358

371

 (98,93%)

370 (99,73%)

0

1 (0,27%)

4 (1,07%)

0

0

8. Giao thông VT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Lao động-TB&XH

43

6

37

42 (97,67%)

41 (97,62%)

0

1 (2,38%)

1 (2,33%)

0

0

10. NN &PTNT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng số:

455

29

426

435  (95,60%)

431 (99,08%)

0

4 (0,92%)

20 (4,4%)

0

0

Đối với 04 hồ sơ trễ hẹn, 03 hồ sơ trễ hẹn do cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ liên thông: Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan BHXH, Phòng LĐ-TB&XH thị xã; 01 hồ sơ trễ do lỗi tác nghiệp trên phần mềm một cửa của lãnh đạo xã.

* Hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 của UBND xã

TT

Tên dịch vụ công

Mức độ cung cấp (mức độ 3)

Tổng số hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến

Tổng số hồ sơ thực tế tiếp nhận, xử lý (bao gồm cả trực tuyến, trực tiếp)

4

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

16

48

7

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

31

64

 

Tổng cộng

 

47

112

          5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính được giao, việc bố trí, phân công, sử dụng công chức đều được dựa trên cơ sở công việc yêu cầu, bố trí đúng tiêu chuẩn, chức danh. Xây dựng kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 19/02/2019 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2019.;Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 26/4/2019 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2019

Để nâng cao năng lực, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, UBND xã Ninh Lộc đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 ban hành Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng làm việc tại UBND xã Ninh Lộc; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng làm việc tại UBND xã Ninh Lộc; Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 ban hành Quy tắc ứng xử giao tiếp của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng làm việc tại Bộ phận TN&TKQ xã Ninh Lộc.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được xã quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức tham gia học tập với nhiều hình thức như học tập trung, ngắn hạn, tại chức.

6. Cải cách tài chính công

            Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, đơn vị đã tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách và biên chế được giao; tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc.

          7. Hiện đại hóa hành chính:

          a) Về ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 07/01/2019 kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Ninh Lộc.

          Cơ quan coi trọng việc áp dụng khoa học công nghệ,trang bị đầy đủ máy tính, điện thoại, internet vào trong công việc. Tỷ lệ cán biết sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc là 100%; thư điện tử công vụ được hoạt động thường xuyên.

          Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản E-Office, trong quý có 116 văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử, số lượng văn bản đến trong quý có 360 văn bản, trong đó nhận trên môi trường mạng 347 văn bản, 13 văn bản giấy, văn thư-lưu trữ đã số hóa chuyển xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử.

          Thực hiện tốt ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân.

          Trang thông tin điện tử của xã duy trì hoạt động thường xuyên, kịp thời đăng tải các tin tức, nhất là việc đăng tải các thủ tục hành chính mới ban hành cũng như các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở liên quan đến công tác CCHC; hàng tháng đều công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.

          b) Về triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

          Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 Mục tiêu chất lượng năm 2019; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 17/01/2019 thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 11/01/2019 về xây dựng mở rộng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực được công bố của UBND xã Ninh Lộc năm 2019. Thực hiện cập nhật và xây dựng mới và sửa đổi quy trình đối với các thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung.

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG      

  1. Những ưu điểm

Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động, công tác CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm đã cụ thể hóa và ban hành kịp thời các văn bản điều hành CCHC theo kế hoạch CCHC năm 2019 của thị xã. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC được đẩy mạnh, số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 ngày càng tăng lên.

Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến khá rõ nét; mối quan hệ phối hợp công tác để giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân giữa các bộ phận có tiến bộ; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nhờ đó cũng được cải thiện dần.           

2. Những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong thực hiện CCHC

- Công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo thời hạn quy định  dẫn đến hồ sơ trễ hạn tại UBND xã – đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ ban đầu.

- Trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử còn xảy ra tình trạng xử lý hồ sơ điện tử không khớp với hồ sơ giấy, hồ sơ đã giải quyết đúng hạn nhưng vẫn trễ hạn trên phần mềm. 

- Hiện nay UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; tuy nhiên phần mềm một cửa mới chưa cập nhật kịp thời, bên cạnh đó, phần mềm một cửa mới gặp nhiều lỗi trong quá trình sử dụng gây khó khăn cho cán bộ, công chức trong quá trình tác nghiệp.

          IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Nghị định 61/NĐ-CP.

Thực hiện tự kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra.

Xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan.

Nghiêm túc tạo lập hồ sơ điện tử, quản lý toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cơ quan.

Duy trì hoạt động của hệ thống thư điện tử, ứng dụng phần mềm một cửa cũng như phần mềm quản lý văn bản tại địa phương.

Thực hiện đánh giá chấm điểm xếp hạng công tác cải cách hành chính 2019.

Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ về cải cách hành chính.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo cho Công an thị xã trong việc tiếp nhận hồ sơ liên thông trên phần mềm một cửa điện tử.

Kiến nghị đơn vị quản lý phần mềm một cửa điện tử mới nhanh chóng cập nhật các thủ tục mới ban hành, sửa đổi và khắc phục các lỗi xảy ra trong quá trình tác nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức tác nghiệp hồ sơ.

          Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2029 của xã Ninh Lộc./.

 

Nơi nhận :

 - Đảng ủy-HĐND xã (VBĐT);

- CT, PCT xã (VBĐT);

- Phòng Nội Vụ (VBĐT) ;

- Cán bộ, công chức liên quan (VBĐT);

- Lưu: VT.

        TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Tra cuu tinh trang giai quyet TTHC

6/4/2020 2:21:18 PM

 
 
 
Thiết kế website     
 
 
 
^ Về đầu trang