Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtCổng dịch vụ công quốc gia
Thống kê truy cập
Báo cáo, Thống kê, Xếp hạng CCHC

Báo cáo công tác Cải cách hành chính quý I/2020

Báo cáo công tác Cải cách hành chính quý I/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /BC-UBND

             Ninh Lộc,  ngày      tháng  02 năm 2020

 

BÁO CÁO

Công tác cải cách hành chính quý I

Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020

 

 

 
 

 

 

 

 

          Thực hiện Công văn số 01/PNV ngày 02/01/2014 của Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa về việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và Công văn số 202/UBND ngày 2/01/2018 của UBND thị xã về việc điều chuyển, bổ sung nội dung báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Ủy ban nhân dân xã Ninh Lộc báo cáo công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020 như sau:

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

          1.   Về kế hoạch cải cách hành chính

Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 , phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức tương ứng với từng lĩnh vực phụ trách, có quy định thời gian, tiến độ và kết quả thực hiện rõ ràng.

          2. Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện họp định kỳ hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đối với cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Qua đó, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng theo quy định và thực hiện tốt việc tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử; đồng triển khai khắc phục những việc còn tồn đọng, hạn chế, triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính cần thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thường xuyên quán triệt công tác cải cách hành chính trong các hội nghị, trong các đợt giao ban của cơ quan nhằm nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện cải cách hành chính trong công tác tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công việc hàng ngày.

          3. Về kiểm tra cải cách hành chính

Thường xuyên kiểm tra về thái độ, giờ giấc làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thông qua đó kịp thời chấn chỉnh những cán bộ, công chức có những biểu hiện sai trái. Hình thức kiểm tra chủ yếu là kiểm tra nội bộ qua công việc hàng ngày tại cơ quan.

          4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Tiếp tục tuyên truyền trực quan các khẩu hiệu:  “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”; “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”; “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”;  “Thuận lợi, tận tụy, chính xác”;  “Cán bộ, công chức UBND và tổ chức, công dân xã Ninh Lộc chung tay cải cách thủ tục hành chính” và khẩu hiệu “5 biết, 5 rõ, 3 không, 3 thể hiện” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để nhắc nhở cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Thường xuyên đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã các tin, bài về công tác CCHC, các văn bản chỉ đạo, các báo cáo cải cách hành chính định kỳ, các quyết định công bố TTHC để cán bộ, công chức cũng như tổ chức, công dân thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu. Tiếp tục đẩy mạnh  tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, tuyên truyền các bài viết về CCHC trên sóng phát thanh định kỳ 2 lần/tuần v.v...

Thực hiện Công văn số 274/UBND ngày 07/02/2020 của UBDN thị xã Ninh Hòa về việc tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra, UBND xã đã thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Hãy nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần phòng, chống vi rút Corona” tại trụ sở cơ quan.

Tiếp tục duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ điện tử mức độ 3 cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

          1. Cải cách thể chế   

          Công tác xây dựng và ban hành văn bản của UBND xã được thực hiện theo quy định của pháp luật, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã. Triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản QPPL của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, UBND thị xã trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

          UBND xã đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch  phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

          a. Ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền:

Trong quý, địa phương không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b. Rà soát văn bản :

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch số rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 nhằm phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế các văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trong tình hình mới.

          2. Cải cách thủ tục hành chính

UBND xã đã chỉ đạo cho công chức Văn phòng-thống kê thực hiện nghiêm túc việc rà soát, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.  Trong quý không có ý kiến, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tiếp cận, tìm hiểu về thủ tục hành chính cũng như liên hệ giải quyết công việc.

Thực hiện niêm yết thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, đồng thời in vào mặt sau của Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi có ý kiến, kiến nghị về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Việc cập nhật các thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung theo quy định luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tổ chức, công dân khi đến liên hệ giải quyết công việc đều được công chức, người lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn rõ ràng, cụ thể.

Thực hiện đăng ký danh mục lĩnh vực, thủ tục hành chính rà soát, đơn giản hóa năm 2020 tại Công văn số 06/UBND ngày 16/01/2020.

          3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

            Nhìn chung, tổ chức bộ máy của xã được sắp xếp, tổ chức ổn định và đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy được hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực công tác được giao.

          Trong quý đã thực hiện tinh giản biên chế 01 trường hợp Phó Chủ tịch UBND xã theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

          Thực hiện Nghị quyết 08/201/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; UBND xã đã lập Tờ trình đề nghị UBND thị xã phê duyệt danh sách người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn trên địa bàn xã Ninh Lộc.

          Phối hợp Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

          4.  Thực biện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

          Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/20158/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của theo Nghị định số 61/20158/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của bộ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

 

 

 

 

* Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ quý I/2020 với kết quả như sau:

 

Lĩnh vực hoặc thủ tục cụ thể

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ chưa giải quyết

Hồ sơ hủy

Tổng số

Kỳ trước chuyển kỳ sang

Nhận trong kỳ

Tổng số

Sớm hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Tổng số

Trong đó đã quá hạn

1. Văn hóa-TT&DL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Nội vụ

5

3

2

5 (100%)

5 (100%)

0

0

0

0

0

3.Giáo dục

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Thủ tục hành chính liên thông

25

4

21

24 (96%)

20 (83,33%)

0

4

 (16,67%)

1

(4%)

0

0

5. Tài nguyên và môi trường

9

8

1

7 (77,7%)

7 (80%)

0

0

1 (11,1%)

0

01 (11,1% ) (công dân rút đơn)

6. Y tế

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Tư pháp

68

2

66

68

 ( 100%)

68 (100%)

0

0

0

0

0

8. Giao thông VT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Lao động-TB&XH

16

8

8

13 (81.25)

13 (100%)

0

0

3 (18,75%)

0

0

10. NN &PTNT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng số:

123

25

98

117 (95,12%)

113 (96,6%)

0

4 (3,4%)

5 (4,06%)

0

01 (0,81%)

Đối với 04 hồ sơ trễ hẹn thuộc hồ sơ liên thông do Công an thị xã Ninh Hòa thực hiện bước tích trả hồ sơ về địa phương trễ.

* Hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 của UBND xã

TT

Tên dịch vụ công

Mức độ cung cấp (mức độ 3)

Tổng số hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến

Tổng số hồ sơ thực tế tiếp nhận, xử lý (bao gồm cả trực tuyến, trực tiếp)

1

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

10

25

2

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

02

02

3

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

X

0

0

 

Tổng cộng

 

12

27

          5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính được giao, việc bố trí, phân công, sử dụng công chức đều được dựa trên cơ sở công việc yêu cầu, bố trí đúng tiêu chuẩn, chức danh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được xã quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức tham gia học tập với nhiều hình thức như học tập trung, ngắn hạn, tại chức;  UBND xã đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020.

Trong quý đã lập danh sách đề nghị cho 01 công chức tham gia học lớp Trung cấp Chính trị-hành chính.

6. Cải cách tài chính công

            Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, đơn vị đã tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách và biên chế được giao; tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc.

          7. Hiện đại hóa hành chính:

          a) Về ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/02/2020 kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Ninh Lộc năm 2020.

          Cơ quan coi trọng việc áp dụng khoa học công nghệ,trang bị đầy đủ máy tính, điện thoại, internet vào trong công việc. Tỷ lệ cán biết sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc là 100%; thư điện tử công vụ được hoạt động thường xuyên.

          Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản E-Office, trong quý có 126 văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử, số lượng văn bản đến trong quý có 484 văn bản, trong đó nhận trên môi trường mạng 466 văn bản, 18 văn bản giấy, văn thư-lưu trữ đã số hóa chuyển xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử.

          Thực hiện tốt ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân.

          Trang thông tin điện tử của xã duy trì hoạt động thường xuyên, kịp thời đăng tải các tin tức, nhất là việc đăng tải các thủ tục hành chính mới ban hành cũng như các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở liên quan đến công tác CCHC; hàng tháng đều công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.

          b) Về triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

          Ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020; Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020; Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực được công bố của UBND xã Ninh Lộc năm 2020. Thực hiện cập nhật và xây dựng mới và sửa đổi quy trình đối với các thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung.

         

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG      

  1. Những ưu điểm

Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động, công tác CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm đã cụ thể hóa và ban hành kịp thời các văn bản điều hành CCHC theo kế hoạch CCHC năm 2020 của thị xã.

Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến khá rõ nét; hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nhờ đó cũng được cải thiện dần.           

2. Những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong thực hiện CCHC

- Công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ liên thông vẫn còn hạn chế, nhất là việc tích trả hồ sơ về cho cơ quan chủ trì của các cơ quan liên quan. Trong quý phát sinh hồ sơ trễ hẹn đối với hồ sơ liên thông ngay tại bước xử lý của cơ quan Công an thị xã dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả giải quyết của đơn vị tiếp nhận hồ sơ đầu vào UBND xã Ninh Lộc.

- Việc công bố TTHC và cập nhật cơ sở dữ liệu lên Trung tâm dịch vụ Hành chính công còn chậm, chưa kịp thời ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của địa phương (đơn cử như thủ tục trong lĩnh vực Phòng, chống lụt thiên tai)

          IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020

Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định tại Nghị định 61/NĐ-CP.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải  cách hành chính năm 2020;

 Đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cơ quan. Tiếp tục  tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Duy trì hoạt động của hệ thống thư điện tử, ứng dụng phần mềm một cửa cũng như phần mềm quản lý văn bản tại địa phương.

Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ về cải cách hành chính.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Công an thị xã thực hiện nghiêm việc tích trả hồ sơ liên thông  trên phần mềm một cửa về cho cơ quan chủ trì khi đã có kết quả giải quyết đúng thời gian.

          Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2020 của xã Ninh Lộc./.

 

Nơi nhận :

 - Phòng Nội Vụ (VBĐT) ;

- Cán bộ, công chức liên quan (VBĐT);

- Lưu: VT.

        TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Tra cuu tinh trang giai quyet TTHC

7/16/2020 8:49:26 AM

 
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang