Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtCổng dịch vụ công quốc gia
Thống kê truy cập
THỐNG KÊ, BÁO CÁO

Báo cáo kinh tế-xã hội năm 2018

Báo cáo kinh tế-xã hội năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ NINH LỘC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Số:       /BC-UBND                                    Ninh Lộc, ngày      tháng 11 năm 2018

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

và phương hướng nhiệm vụ  năm 2019

 

 
 

 

Thực hiện nhiệm vu phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được thông qua tại kỳ họp lần thứ 5 khóa XII, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2018, đã được những kết quả sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2018

          1. Về nông – lâm – thuỷ sản, Nông thôn mới:

*Về trồng trọt: Năm 2018, toàn xã đã gieo trồng được 410 ha, giảm 154,5ha so với năm 2017. Trong đó, diện tích trồng lúa được 343ha (giảm 179ha so với cùng kỳ), diện tích trồng màu được 67ha (tăng 24,5ha so với cùng kỳ). Nguyên nhân do thời tiết nắng nóng ngay từ đầu năm, nguồn nước ở khu vực Trường Bơi và Hồ chứa nước Sở Quan không đủ phục vụ cho sản xuất, các tuyến mương bị hư hỏng sau bão chậm khắc phục, Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động không hiệu quả, đội ngũ nông giang của Hợp tác xã thiếu nhân sự dẫn đến việc đưa nước cho các diện tích sản xuất gặp nhiều khó khăn. Tổng sản lượng thóc  năm 2018 ước đạt 1763 tấn, đạt 65,49% so với kế hoạch thị xã và Nghị quyết HĐND xã giao (1763 tấn/2692 tấn), các loại màu thu đạt khoảng 230tấn.

*Về chăn nuôi: nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên các đàn gia súc gia cầm nên tình hình chăn nuôi trong năm ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Đã tổ chức 01 đợt phun thuốc khử độc sát trùng tại các điểm giết mổ gia súc, các hộ chăn nuôi, 02 đợt tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn xã nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Tính đến nay, đàn trâu có 153con đạt 235% kế hoạch giao (153/65), đàn bò có 431 con đạt 153% kế hoạch giao (431/280), đàn heo 210con đạt 23% kế hoạch, gia cầm 16.900con. So với cùng kỳ năm trước, đàn trâu tăng 20 con, đàn bò giảm 252 con, đàn heo giảm 354 con. Nguyên nhân là do giá cả bán ra đối với đàn bò và heo giảm không khuyến khích được người dân phát triển số lượng, người chăn nuôi không có lãi dẫn đến việc không đầu tư chăn nuôi lớn nữa.

*Về thủy sản: sản lượng khai thác trong năm đạt 513 tấn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, nhân dân đã thả nuôi được 801ha. Đã thu hoạch được 500ha, năng suất 7 tạ/ha, sản lượng nuôi trồng đạt 350 tấn. Dịch bệnh ở các diện tích nuôi trồng vẫn còn xảy ra, đơn vị quan trắc tỉnh thường xuyên kiểm tra mẫu nước và khuyến cáo nhân dân cách phòng dịch . Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng được 860 tấn, đạt 123,28% so với kế hoạch (860tấn/700 tấn).

*Về lâm nghiệp: Triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra rừng nhằm ngăn chặn các trường hợp vi phạm, xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong năm đã phối hợp Trạm kiểm lâm tuần tra 13 lượt, thu 03 táp gỗ, 01 máy cưa xăng, làm việc với 04 hộ làm rẫy trái phép ở khu vực đầu nguồn (tổng diện tích 2,5ha tiểu khu 96a Vạn Khê), kiến nghị Hạt Kiểm lâm có biện pháp xử lý đối với 04 hộ này. Kiểm tra khu vực Gò Ngao thôn Tân Thủy để triển khai chương trình trồng rừng phòng hộ ngập mặn; Triển khai lập danh sách trồng cây phân tán 2018.

*Về chi trả hỗ trợ thiệt hại bão 12: đã tiến hành chi trả hoàn tất cho 628 trường hợp bị thiệt hại bởi bão 12, tổng số tiền chi trả là 2.128.203.200 đồng

*Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai thực hiện các tiêu chí đăng ký trong năm 2018.Tiếp tục tuyên truyền Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp tại 8/8 thôn trong xã để người dân nắm bắt. Đẩy mạnh công tác vận động người dân tham gia BHYT, đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt 85,69%,  Phối hợp với  Khuyến nông thị xã tổ chức 01 lớp tập huấn thâm canh cây trồng cho nhân dân. Tính đến nay xã Ninh Lộc đã đạt được 11/19 tiêu chí về NTM đó là: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Thông tin và truyền thông, Hộ nghèo, Lao động có việc làm thường xuyên, Giáo dục và đào tạo,Văn hóa, Quốc phòng và an ninh, Y tế, Chợ

2./ Tài chính- ngân sách:

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu thi đua cho các thôn, thường xuyên nhắc nhở đôn đốc thu ngân sách trong các buổi họp giao ban, họp khối cơ quan. Tổ chức đấu giá thuê mặt bằng chợ Ninh Lộc. Định kỳ họp Hội đồng tư vấn thuế để triển khai, đôn đốc thu các khoản thu thuế trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước trong năm  được 13.875 triệu/13.272 triệu đạt 104% chỉ tiêu giao. Trong đó, thu các khoản thu 100% được 1.154 triệu/1.635 triệu đạt 70,61%, thu thuế được 298triệu/285 triệu đạt 101,68%, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên được 12.430triệu/11.351 triệu đạt 109,50%.

Tổng chi ngân sách được 8.201triệu/13.272triệu đạt 61,79% chỉ tiêu giao. Cụ thể, chi đầu tư phát triển được 2.015 triệu/2.543 triệu đạt 79,24%, chi thường xuyên được 6.164 triệu/10.156 triệu đạt 60,69%.

Ước đến cuối năm, thu các thu 100% đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ chi theo dự toán.

3./ Đầu tư xây dựng:

Đôn đốc thi công các công trình xây dựng trên địa bàn. Bê tông xi măng đoạn từ nhà ông Sáu đến nhà ông Thạnh (thôn Phong Thạnh) với chiều dài là 352m, kinh phí 771 triệu đồng; xây dựng cổng chào xã Ninh Lộc,kinh phí xây dựng 331 triệu đồng; công trình mở rộng, nâng cấp đường BTXM Ninh Lộc đoạn từ Quốc lộ 1A giáp với đường vào Trung tâm hành chính xã với kinh phí xây dựng là 482 triệu đồng.

Lắp đặt đường ống thoát nước tại cổng làng Ninh Đức. Tập trung tu sửa đường để nhân dân đón tết, hỗ trợ thôn Tân Khê khắc phục tạm thời hư hỏng đoạn tiếp giáp với đường sắt để nhân dân đi lại thuận tiện đồng thời có văn bản với Công ty đường sắt Phú Khánh để sửa chữa. Hỗ trợ 03 thôn Tam Ích, Tân Thủy, Lệ Cam tu bổ đường trước mùa mưa lũ.

Lập và đề nghị xử lý 02 trường hợp lấn chiếm đất hành lang đường bộ (ông Phan Văn Tiến và ông Nguyễn Mạnh Hoạch).

          4./ Công tác Tài nguyên và môi trường:

          Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất Ninh Hòa thẩm định hồ sơ phân lô dân cư thôn Tân Khê, đến nay đã có Quyết định phê duyệt. Kết quả kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân được 11,48ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp được 3,4ha/0,5ha đạt 680% kế hoạch, đất lâm nghiệp được 7,2ha/3,2ha đạt 225% kế hoạch, đất ở được 0,55ha/0,3ha đạt 183% kế hoạch.

UBND xã đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Lập hồ sơ và đề nghị thị xã xử lý đối với trường hợp khai thác khoáng sản trái phép của ông Hồ Hiểu đã xử phạt 30 triệu đồng. Làm việc với các hộ có xe tải về phổ biến, tuyên truyền Luật Khoáng sản. Các hộ cam kết không khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Kiểm tra việc dựng quán tại khu vực điểm trường Tiểu học thôn Tam Ích, kết quả hộ gia đình đã tháo dỡ trả lại mặt bằng cho trường; việc xây dựng hàng rào của ông Nguyễn Danh và ông Trần Minh Cao, thôn Vạn Khê, kết quả 02 hộ này xây dựng không ảnh hưởng đến mương Suối. Xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tài - Vạn Khê về việc sử dụng đất sai mục đích đồng thời có văn bản với thị xã xin ý kiến hướng dẫn đối với việc thu hồi đất của ông Nguyễn Tài.         Giải quyết 19 trường hợp xin gia hạn thời gian sử dụng đất nuôi trồng thủy sản và đất lúa trên địa bàn xã.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thu gom rác thải, tổ chức 08 buổi tuyên truyền trực tiếp trong dân về Quyết định số 1026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đồng thời tuyên truyền thường xuyên trên đài truyền thanh xã. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức 01 buổi thu gom rác tại khu vực Phong Thạnh và dọc Quốc lộ 1A. Ra quân dọn vệ sinh môi trường các thôn nhân ngày Môi trường thế giới, tuyên truyền người dân hạn chế dùng túi nhựa trong sinh hoạt. Tiến hành cắm 02 pano về môi trường tại thôn Mỹ Lợi và thôn Ninh Đức. Kiểm tra việc xả nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ra mương Suối đối với ông Mai Văn Tính- thôn Phong Thạnh, kết quả ông Tính không vi phạm về ô nhiễm môi trường. Làm việc với đơn vị thu gom rác về các ý kiến kiến nghị của nhân dân về việc thu gom không đúng thời gian, bỏ tuyến..., đơn vị thu gom đã khắc phục.

I. Về lĩnh vực Văn hóa- xã hội

1. Công tác giáo dục:

Các trường trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, triển khai thực hiện tốt công tác dạy và học, nỗ lực khắc phục ảnh hưởng bão 12 và hoàn thành tốt năm học 2017-2018. Kết thúc năm học, trường Mẫu giáo có 269/269cháu đạt danh hiệu Bé ngoan cuối năm, đạt tỷ lệ 100%; trường Tiểu học có 625/630 học sinh lên lớp đạt 99,21%, số học sinh tốt nghiệp chương trình tiểu học là 134/134 học sinh đạt 100% , trường Lê Thánh Tông có 540/550 học sinh được lên lớp đạt tỷ lệ 98,18%, số học sinh tốt nghiệp THCS là 139/139 đạt 100%. Các trường đã tổ chức khai giảng và bước vào năm học 2018-2019.

Quan tâm chỉ đạo công tác phổ cập, đã thực hiện vận động được 01/01 học viên sau xóa mù đạt 100% chỉ tiêu giao, 01/01 học viên xóa mù đạt 100% chỉ tiêu giao, 11/3 học viên tham gia học lớp phổ cập THCS đạt 367%.

Đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tặng sách vở cho học sinh nghèo hiếu học, có 20 bộ sáchvà 600 quyền vở tặng cho 78 em.

          2.Công tác an sinh xã hội:

Thực hiện tốt các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Chi trả kịp thời, đúng chế độ hàng tháng, lễ, tết cho các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo.

          Công tác khắc phục bão 12 được thực hiện có hiệu quả. Các hộ dân có nhà bị sập trong diện được hỗ trợ đã được nhận tiền và xây dựng lại nhà cửa (61 nhà với tổng kinh phí là 498 triệu). Đã nhận và cấp 26.895kg gạo cấp phát cho 758 hộ ( 1.793khẩu).

          Hộ nghèo của xã năm 2018 là 107 hộ tỷ lệ 4,93%. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2018, tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát phân loại hộ nghèo của các thôn. Thực hiện cấp 248/248 thẻ BHYT cho người nghèo, 349/355 thẻ BHYT cho người cận nghèo. Phối hợp với Hội HLPN, Hội Nông dân tín chấp cho 04 hộ nghèo được vay vốn với số tiền phát vay là 110 triệu đồng, 05 hộ cận nghèo được vay 95 triệu đồng, 04 hộ thoát nghèo vay với số tiền 95 triệu. Qua điều tra rà soát, cuối năm 2018, toàn xã thoát nghèo được 33 hộ.

          Phối hợp với các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong năm đã giới thiệu và tạo việc làm mới cho 75 lao động đạt 125% kế hoạch giao

          Đến nay toàn xã quản lý 341đối tượng BTXH, các đối tượng này đều được hưởng các chế độ chính sách theo quy định như: được cấp BHYT, tiền trợ cấp xã hội, mai táng phí, hỗ trợ tiền điện…

Thực hiện tốt công tác trẻ em. Toàn xã có 2.731 trẻ em, chiếm 27,4% dân số toàn xã, trong đó có 194 trẻ em nghèo, chiếm 7,01%. UBND xã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho các hộ gia đình để có biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn. 100% được đăng ký khai sinh, thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi. UBND xã luôn quan tâm, tạo điều kiện chăm lo cho trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 12 trẻ, thăm và tặng quà cho 12 trẻ khuyết tật nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, Quốc tế thiếu nhi 1/6; phối hợp các trường hỗ trợ các em trong việc học tập. Quỹ Bảo trợ trẻ em thu được 13.710.000đ/15.160.000đ đạt 90,43% kế hoạch giao.

          3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh và quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, không để xây ra dịch lớn; Kịp thời khống chế được ổ dịch nhỏ về sốt xuất huyết, tổ chức 01 đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở 102 cơ sở kinh danh ăn uống trên địa bàn, tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ tiểu thương, các hộ giết mổ gia súc, gia cầm.

Trong năm, đã thực hiện khám và chăm sóc cho 9092lượt người, trong đó khám BHYT có 8452lượt. Tiêm chủng đủ liều cho trẻ được 100% chỉ tiêu giao. Dịch bệnh có 07 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 03 trường hợp so với cùng kỳ, bệnh tay chân miệng: 05 trường hợp, giảm 09 trường hợp so với cùng kỳ.

Công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được duy trì thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn là 0,03%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng là 4,32%, mức giảm tỷ suất sinh trên địa bàn là 0,15%o đạt 100% kế hoạch giao.

          4.Công tác Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:

          Củng cố hoạt động và nhân sự Đài truyền thanh, xây dựng kế hoạch hoạt động của đài trong năm. Trong năm, đài đã xây dựng 275CTTS, trong đó tập trung tuyên truyền cổ động các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương đến tận người dân như: Chiến dịch truyền thông SKSS, KHHGĐ, ATGT, Luật Hôn nhân gia đình, khuyến nông khuyến ngư; Nông thôn mới, ngoài ra tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2, Ngày Biên phòng toàn dân 03/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5, chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Quốc tế thiếu nhi 01/6, Quốc tế Người Cao tuổi 06/6, Ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6, Ngày Thương binh liệt sĩ, Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, kỷ niệm ngày  Nhà giáo Việt Nam 20/11, kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam..

Tổ chức các hoạt động vui xuân phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành kiểm tra 07lượt các cơ sở internet, photocopy, lập biên bản xử lý 05 trường hợp.

Trang trí cờ hoa, băng rol tại các cổng chào, các thôn và cơ quan, cắt dán 75 câu khẩu hiệu phục vụ các sự kiện, hoạt động của địa phương.

          Lập kế hoạch và tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vào ngày 26/3 tại sân vận động xã hơn 753 người tham gia; tổ chức giao lưu, tọa đàm, nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Phối hợp với Mặt trận triển khai cho các ban vận động thôn văn hóa mở sổ đăng ký GĐVH ngay từ đầu năm; tham gia các hoạt động Ngày Hội các dân tộc Việt Nam; Tham gia hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ 19 tại thị xã, kết quả đạt giải ba thị xã. Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2018; Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam; Duy trì sinh hoạt định kỳ của 08 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Trong năm, xảy ra 01 vụ bạo lực gia đình, UBND xã đã làm việc với đối tượng, giáo dục và xử phạt vi phạm hành chính, đối tượng đã chấp hành và không tái phạm.

Tổ chức bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm 2018. Kết quả có 2035 đạt gia đình văn hóa, 8/8 thôn đạt thôn văn hóa

Hoạt động thể dục thể thao: Tổ chức 07 giải thể thao tại xã và tham gia 10 giải thị xã. Kết quả tham gia thị xã đạt được 08 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 08 huy chương đồng, giải nhất toàn đoàn giải Taewondo; giải nhì toàn đoàn giải võ cổ truyền.

III.Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền      

1. Công tác cải cách hành chính:

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được kết quả tích cực, rõ nét. Ủy ban nhân dân xã tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính, qua đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiêm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 công chức để xảy ra hồ sơ trễ hẹn. Họp định kỳ hành tháng đánh giá tình hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đối với cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Tuyên truyền trực quan về nội dung “5 biết, 5 rõ, 3 không, 3 thể hiện” để người dân được biết; thực hiện phát 1000 tờ rơi hướng dẫn nộp hồ sơ mức độ 3 cho công dân. Thường xuyên đăng tải các tin bài về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử xã. Trong năm , đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết là 2154/2213 hồ sơ đạt 97,34%, trong đó sớm hạn là 1795 hồ sơ đạt 83,33%, đúng hạn là 336 hồ sơ đạt 15,6%, trễ hạn 23 hồ sơ đạt 1,06%. Hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 là 155/517 hồ sơ đạt 29,98%. Cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn phầm mềm một cửa điện tử do thị xã triệu tập. Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật Dân sự và Cải cách hành chính.

2.Về công tác tổ chức bộ máy- xây dựng chính quyền, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, Tín ngưỡng, tôn giáo, cải cách hành chính

Công tác chính quyền luôn được quan tâm đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước ở địa phương trong tình hình mới. Kịp thời kiện toàn các hội đồng, các ban chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2018, xây dựng nội quy cơ quan, các quy chế phối hợp với các đoàn thể, điều chỉnh phân công công tác của các thành viên UBND, của công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, Tổ chức bầu bổ sung Trưởng thôn Ninh Đức. Thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã và thôn. Trong năm đã đề nghị thị xã nâng bậc lương thường xuyên cho 07 cán bộ, công chức, đề nghị nâng lương trước hạn cho 01 công chức, đề nghị giải quyết chế độ thôi việc một lần cho 08 người hoạt động không chuyên trách.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về văn thư lưu trữ, ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 22/3/2018 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018, tổng hợp và đưa vào lưu trữ hồ sơ năm 2017; Kiểm tra, rà soát và báo cáo tình hình thực hiện bí mật nhà nước. Trong năm  chưa thực hiện chỉnh lý các hồ sơ tồn đọng và các tài liệu khác (có 41 mét tài liệu chưa được chỉnh lý chủ yếu là tài liệu chính và công báo, 3,5 mét tài liệu chưa được tiêu hủy). Nguyên nhân chưa có kinh phí thực hiện .

Thực hiện tốt công tác thi đua. Đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018, tổ chức các hội nghị ký kết, sơ kết thi đua các ngành, các khối. Phối hợp với Đảng ủy tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 70 năm ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Trong buổi sinh hoạt đã khen thưởng 02 tập thể, 05 cá nhân tiêu biểu trong thi đua ái quốc, thị xã đã khen thưởng cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất. UBND thị xã, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Khánh Hòa khen tặng 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho quân và dân xã Ninh Lộc đã có thành tích xuất sắc trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét đề nghị thị xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm.

Trong năm, các chùa trên địa bàn xã đã thực hiện việc đăng ký chương trình hành lễ trong năm, tổ chức Lễ Phật đản, lễ Vu Lan theo đúng nội dung đã đăng ký, chấp hành tốt các quy định của nhà nước về tôn giáo. UBND xã đã tổ chức 03 đợt thăm hỏi, tặng quà các chùa nhân dịp Lễ, Tết. Trên địa bàn xã không có trường hợp, vụ việc nào liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và Pháp Luân công. Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền người dân không hoạt động mê tín dị đoan tại khu vực Hồ Đá Xẻ và Miếu Xóm Lăng. Đặt 02 biển báo cấm tụ tập đông người hoạt động mê tín tại Hồ Đá Xẻ.

3.Giải quyết KNTC và tư pháp:

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định. Bố trí lại nhân sự làm công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư. Thực hiện tiếp dân thường xuyên 12 lượt, tiếp nhận và xử lý 11 đơn; Nội dung chủ yếu là tranh chấp đất đai; hỗ trợ bão 12...Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng, niêm yết công khai, minh bạch các hồ sơ thủ tục trong công tác cải cách hành chính, nhân sự quản lý đất đai, tài chính ngân sách để người dân, cán bộ, công chức và người lao động biết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Nhà nước. Triển khai thực hiện gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, qua đó thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với nhiệm vụ thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành. Tổ chức 02 buổi tuyên truyền Luật mới. Thực hiện 12 Ngày pháp luật với 530 lượt người nghe,duy trì chuyên mục pháp luật trên hệ thốn đài tuyền thanh. Chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động thường xuyên cập nhật văn bản mới trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc hàng ngày .

Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Trong năm  đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 383trường hợp, khai tử 49 trường hợp, kết hôn 57 trường hợp. Trong năm, đã thu lệ phí từ hộ tịch và chứng thực được 49.514.000 đồng.

IV.Về quốc phòng - an ninh :

1. Về quốc phòng:

Thực hiện tốt công tác trực bảo vệ, trực sẵn sàng chiến đấu các dịp lễ, Tết. Phát lệnh gọi nhập ngũ cho 21 thanh niên, tiến hành động viên, gặp mặt, tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ mỗi suất 500.000 đồng. Tổ chức giao quân đảm bảo đúng thời gian quy định, có 20/18 thanh niên, đạt 111% chỉ tiêu kế hoạch, đăng ký tuổi 17 có 71/71 thanh niên đạt 100%; Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2018. Thăm chiến sĩ mới tại Vùng 4 hải quân, tiểu đoàn 460. Thực hiện công tác luân phiên và phát triển dân quân đúng quy định; cử lực lượng tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện dân quân tại thị xã. Tiến hành rà soát thống kê thực lực thanh niên trong diện nhập ngũ 2019. Tiếp tục thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2019.

Về an ninh: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong chín tháng đầu năm tiếp tục được giữ vững; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là trong các dịp ngày kỷ niệm, ngày lễ: Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc Khánh 2/9. Trong năm, đã xảy ra 10 vụ (giảm 01 vụ so với cùng kỳ) và 08 trường hợp mất cắp tài sản, trong đó: đánh người gây thương tích: 05 vụ, 02 vụ cướp tài sản, 02 vụ hủy hoại tài sản, 01 vụ gây mất trật tự công cộng. Công an xã đã giải quyết 05vụ, chuyển công an thị xã 05 vụ (03 vụ đánh người gây thương tích, 02 vụ cướp tài sản) và báo cáo Công an thị xã vào làm việc 08 vụ mất cắp tài sản.

Xảy ra 01 vụ cháy lớn tại cơ sở kinh doanh nệm mút của ông Nguyễn văn Sáu, thôn Mỹ Lợi, làm thiệt hại tài sản khoảng 03 tỷ đồng va hư hỏng 02 ngôi nhà liền kề.

Tai nạn giao thông xảy ra 13 vụ (giảm 05 vụ so với năm 2017), làm chết 05 người (01 người địa phương, 04người ngoài địa phương),bị thương 12 người.

          Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về các phương thức, thủ đoạn trộm cắp, cướp giật để người dân đề phòng, cảnh giác, tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, nhắc nhở 12 trường hợp về tạm trú; Tổ chức truy quét nạn đánh bạc ở Tam Ích, Tân Thủy, đến nay tình hình đã ổn định.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

Tình hình kinh tế - xã hội của xã năm 2018,  được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của cấp trên, của các cơ quan thị xã, sự lãnh đạo sát đúng của Đảng ủy, HĐND, sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân và cán bộ địa phương nên đã đạt được những kết quả đáng kể, nổi bật là sự nổ lực vượt khó khăn thực hiện có hiệu quả việc khắc phục thiệt hại bão 12, khôi phục sản xuất của Nhân dân xã nhà. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo. Các chế độ chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Giao quân đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên tình hình kinh tế- xã hội vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm, cần có biện pháp để chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới:

- Tình hình nắng nóng kéo dài ngay từ đầu năm, hồ Sở Quan không trữ được nước đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, lượng nước Trường Bơi không đủ cung cấp cho nhu cầu sản xuất của người dân, diện tích sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước, sản lượng lương thực không đạt chỉ tiêu thị xã và HĐND xã giao.

- Việc nuôi trồng thủy sản của nhân dân cũng gặp khó khăn, một số hộ dân không đủ kinh phí để khắc phục hư hỏng đìa sau bão, tình hình dịch bệnh trên các diện tích nuôi trồng xảy ra thường xuyên.

          - Hoạt động của Hợp tác xã không hiệu quả, việc chuyển đổi phương án hoạt động Hợp tác xã chậm triển khai nên công tác sản xuất nông nghiệp gặp nhiều trở ngại.

- Tình hình tại trạm BOT Ninh Lộc đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn xã.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019:

1./ Về kinh tế :

          - Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp sản xuất các vụ lúa đảm bảo về diện tích, cơ cấu cây trồng và lịch thời vụ, nắm chắc các diện tích có thể chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất đảm bảo đạt chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực thị xã giao. Lập phương án chuyển đổi hợp lý cơ cấu cây trồng đối với các diện tích khó sản xuất.

          - Tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh trên các đàn gia súc gia cầm. Thực hiện các biện pháp giám sát vi rút dịch tả Heo châu phi trên địa bàn không để xảy ra dịch bệnh. Tiếp tục khuyến khích chăn nuôi trang trại, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

-Tập trung thu hoạch các diện tích nuôi trồng thủy sản. Tuyên truyền và khuyến khích người dân kê khai theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP, rà soát quy hoạch nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh khai thác thủy sản.

          - Chăm sóc các diện tích rừng trồng các năm trước và đẩy mạnh trồng cây phân tán. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, tuần tra rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

- Chú trọng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, tránh tư tưởng chủ quan để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ xảy ra.

          - Triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước trong  năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2098; thường xuyên rà soát các khoản thu thuế để có biện pháp đôn đốc và thực hiện đạt kế hoạch.

          - Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định pháp luật.

          - Gia cố hiệu quả các tuyến mương. Hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, hỗ trợ các thôn tu bổ đường trước mùa mưa lũ.

2./ Về văn hoá xã hội:

          - Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng phổ cập ở các cấp học, tăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm, học thêm và các khoản thu không đúng quy định. Hạn chế tình trạng bỏ học ở các cấp học. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Hội khuyến học ở xã, ở thôn

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh ở người, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng nâng cao chất  lượng khám và chữa bệnh gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo an sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện  các quy định của pháp luật về lao động, việc làm và duy trì thực hiện có hiệu quả kế hoạch về giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Chú trọng công tác đào tạo nghề.  Nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia định, chăm sóc trẻ em.

- Triển khai tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. Tập trung tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, đấy đủ đến người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa, các cơ sở kinh doanh đảm bảo hoạt động theo đúng quy định

3./ Công tác Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ  của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hồ sơ tiếp nhận và giải quyết mức độ 3.

- Tập trung chấn chỉnh những hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong việc đảm  bảo an ninh, an toàn nơi làm việc, hệ thống  mạng và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác công vụ.

- Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng,chính quyền và người đứng đầu trong thực hiện Luật Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đóng góp ý kiến, phản biện xã hội và giám sát công việc của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã.

          4./ Về quốc phòng an ninh:

          - Duy trì chế độ trực bảo vệ, trực SSCĐ tại cơ quan.Tổ chức tốt các đợt huấn luyện và tham gia các đợt huấn luyện tại thị xã, huấn luyện dân quân tại xã. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019.

          - Chủ động nắm chắc tinh hình an ninh xã hội để giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trên địa bàn .

          Trên đây là đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của UBND xã Ninh Lộc./.

 

 

       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                                     KT.CHỦ TỊCH           

- UBND thị xã; (VBĐT)                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH       

- Chi cục Thống kê; (VBĐT)                                                                                                  

- Đảng uỷ, HĐND xã;  (VBĐT)                                                                                                                                                        

- MT các đoàn thể; (VBĐT)   

- Lưu: VT, VPTK.                                                          

 

 


 

                                                                                                                                                         

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Tra cuu tinh trang giai quyet TTHC

6/4/2020 2:47:27 PM

 
 
Thiết kế website
 
 
 
 
^ Về đầu trang