Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtCổng dịch vụ công quốc gia
Thống kê truy cập

DANH MỤC TTHC CẤP XÃ


 

STT Tên thủ tục hành chính Nội dung chi tiết
1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
* Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Đăng ký khai sinh http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595393
2 Đăng ký kết hôn http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595394
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595395
4 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ,con http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595396
5 Đăng ký khai tử http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595397
6 Đăng ký khai sinh lưu động http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595398
7 Đăng ký kết hôn lưu động http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595399
8 Đăng ký khai tử lưu động http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595400
9 Đăng ký giám hộ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595401
10 Đăng ký chấm dứt giám hộ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595402
11 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595403
12 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595404
13 Đăng ký lại khai sinh http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595405
14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595406
15 Đăng ký lại kết hôn http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595407
16 Đăng ký lại khai tử http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595408
17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=595692
2. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
* Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Cấp bản sao từ sổ gốc http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537292
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537293
3 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể chỉ điểm http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537295
4 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537296
5 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537297
6 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537298
7 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537305
8 Chứng thực di chúc http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537306
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537307
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537308
11 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537309
3. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
* Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506267
2 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506268
4. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
* Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=593988
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=593989
5. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
* Quyết định số 3272QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=562808
6. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
* Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Công nhận hòa giải viên http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556840
2 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556841
3 Thôi làm hòa giải viên http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556843
4 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556844
7. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
* Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Tiếp công dân tại cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506630
2 Xử lý đơn tại cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=513401
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506631
4 Giải quyết tố cáo tại cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506632
8. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
* Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506439
2 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506450
3 Tiếp nhận yêu cầu giải trình http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506558
4 Thực hiện việc giải trình http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506560
9. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
* Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 và Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537287
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537288
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537289
4 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537290
5 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537291
10. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
* Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=517412
2 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=517440
* Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
3 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=577125
4 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=577126
5 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=577127
11. LĨNH VỰC DÂN TỘC
* Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=525499
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=525500
12. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
* Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552921
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552924
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552927
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552928
5 Xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552929
13. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
* Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552365
2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552370
3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552182
4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552181
5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552180
6 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552177
7 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552175
8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552173
9 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552167
10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=552165
14. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
* Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 02/06/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm của UBND cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=403822
15. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
* Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Hòa giải tranh chấp đất đai http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=502307
* Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
2 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10084
3 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10161
4 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10163
5 Đăng ký thay đổi bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10168
16. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
* Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3771
2 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3772
3 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3773
4 Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3774
* Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
5 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=490749
17. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
* Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Đăng ký lại phương tiện trong trường  hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252859
2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252860
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252863
4 Xóa đăng ký phương tiện http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252864
5 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252856
6 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252857
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252858
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252861
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252862
18. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH
* Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
1 Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ. http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=566485
19. LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO
* Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=574348
2 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=574349
20. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
* Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=515974
2 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=515968
3 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=515970
4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=515970
5 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=515972
* Quyết định số 2127QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
6 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543678
7 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543680
* Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
8 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=576643
9 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=576644
10 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=576645
21. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM
* Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em  http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=522616
2 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=522617
3 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=522618
4 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=522619
* Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
5 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=438821
6 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543616
* Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
7 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543879
22. LĨNH VỰC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
* Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537422
23. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
* Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543614
2 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543615
* Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
3 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543841
4 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543842
5 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543844
6 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543847
7 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543852
8 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543854
9 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543856
10 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543858
11 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543860
12 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543863
13 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543864
14 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543866
15 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=260785
16 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543868
17 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543869
18 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543870
19 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543871
20 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543875
21 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543875
22 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=543876
24. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
* Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=318246
2 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506741
25. LĨNH VỰC THỦY LỢI
* Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=552863
* Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=576036
3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=576037
26. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
* Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=575322&Keyword=Ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20khuy%E1%BA%BFn%20n%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20(c%E1%BA%A5p%20x%C3%A3)&filter=1&tthcLinhVuc=10534&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
27. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
* Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=552870
28. LĨNH VỰC LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
* Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/7610
2 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/7964
* Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa
3 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10455
4 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10456
5 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10457
6 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10459
7 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10460
8 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10461
9 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10462
10 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10465
11 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10466
12 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10467
13 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10468
14 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10469
15 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10470
16 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10471
17 Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (Trường hợp xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện)  https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/10463
29. LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
* Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=407143
30. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
1 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu  
2 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh  
3 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai  
31. LĨNH VỰC BẢO HIỂM
Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 
1 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp  
Tổng cộng 164 quy trình, thủ tục

 

chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Tra cuu tinh trang giai quyet TTHC

7/10/2020 6:34:49 AM

 
 
 
 
Thiết kế website
 
 
 
 
^ Về đầu trang