Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phân công thành viên Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc

Phân công thành viên Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc
Phân công thành viên Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc. Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc có 11 thành viên do Chủ tịch UBND xã Ninh Lộc Trịnh Văn Trí làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử, 03 Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử và 07 Ủy viên. Ủy ban bầu cử xã đã phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC và phụ trách địa bàn các thôn

 

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NINH LỘC

 

 
 
 

Số: 02 /TB-UBBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

Ninh Lộc, ngày 06 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

 

Về việc phân công thành viên Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc

 

 
 

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số  85/2015/QH13; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND xã về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc,

Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc họp ngày 06/02/2021 đã thống nhất thành lập các tổ chức và phân công các thành viên của Ủy ban bầu cử xã như sau:

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ủy ban bầu cử xã

          1. Chủ tịch Ủy ban bầu cử

          a. Chỉ đạo, điều hành  chung hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hoạt động của Ủy ban bầu cử xã.

          b. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ủy ban bầu cử xã

          c. Ký các văn bản của Ủy ban bầu cử xã và ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã trong trường hợp cần thiết.

          d. Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã quyết định việc trưng dụng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp để thành lập các tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử xã.

          2. Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã

          a. Triệu tập và chủ trì các phiên họp Ủy ban bầu cử xã khi được Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã ủy quyền

          b. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã phân công hoặc ủy quyền khi Chủ tịch vắng mặt

          3. Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử xã

          a. Làm nhiệm vụ Thường trực Ủy ban bầu cử xã; giúp Ủy ban bầu cử xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử; giải quyết các công việc phục vụ công tác bầu cử giữa các phiên họp của Ủy ban bầu cử xã.

          b. Giúp Ủy ban bầu cử xã giữ mối liên hệ với Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, các Ban bầu cử Hội đồng nhân dân thị xã, các Tiểu ban giúp việc và các thành viên Ủy ban bầu cử thị xã.

          c. Dự thảo các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử trình Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử xã ký ban hành; phối hợp với các ngành, tổ chức liên quan chuẩn bị các nội dung họp của Ủy ban bầu cử xã.

          d. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả bầu cử

          đ. Hướng dẫn, giải đáp liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ bầu cử ở địa phương; sử dụng kinh phí bầu cử đúng theo quy định của pháp luật; tham mưu các báo cáo nhanh về tiến độ bầu cử, kiến nghị những vướng mắc liên quan đến vấn đề bầu cử. Những trường hợp đột xuất có thể mời họp bằng điện thoại.

          4. Các ủy viên Ủy ban bầu cử xã

          a. Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nhiệm vụ được phân công; trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình triển khai công tác bầu cử ở lĩnh vực, địa bàn được phân công

          b. Các thành viên Ủy ban bầu cử xã khi được triệu tập phải tham gia họp đầy đủ và thảo luận tại phiên họp của Ủy ban bầu cử; trường hợp không thể tham dự được phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã và thông báo cho Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử xã được biết, sau đó có trách nhiệm nhận tài liệu và nắm những thông tin, kết luận có liên quan tại cuộc họp.

          c. Căn cứ quy định của pháp luật về bầu cử và kế hoạch tổ chức bầu cử của Ủy ban bầu cử xã, các thành viên Ủy ban bầu cử xã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách và gửi về Thường trực Ủy ban bầu cử xã để tổng hợp và phối hợp thực hiện.

          d. Tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử và của cử tri liên quan đến lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách báo cáo Ủy ban bầu cử xã giải quyết.

          5. Các ủy viên Ủy ban bầu cử xã nếu được phân công tham gia các Ban bầu cử, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông báo này còn thực hiện thêm các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

          II. Thường trực Ủy ban bầu cử xã

1. Thường trực Ủy ban bầu cử gồm

          - Ông Trịnh Văn Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

          - Ông Lê Ngọc Cơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử;

          -  Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

- Ông Phan Quốc Thuận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, công chức Văn phòng – Thống kê - Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử;

2. Thường trực Ủy ban bầu cử có nhiệm vụ giúp Ủy ban bầu cử xã phối hợp điều hành, kiểm tra công tác bầu cử giữa các kỳ họp của Ủy ban bầu cử xã. Chủ tịch Ủy ban bầu cử phụ trách chung các công việc của Ủy ban bầu cử; từng thành viên Thường trực Ủy ban bầu cử phụ trách các lĩnh vực công tác của Ủy ban bầu cử phù hợp với chức trách, nhiệm vụ công tác được giao.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử xã là người phát ngôn của Ủy ban bầu cử xã.

3. Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc đặt tại Văn Phòng  UBND xã Ninh Lộc, địa chỉ: thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại 0583.654075, số fax: 0583. 654075; email: ninhloc.nh@khanhhoa.gov.vn.

Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử xã có nhiệm vụ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ủy ban bầu cử xã và chuyển cho cơ quan, tổ chức liên quan xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

III. Phân công thành viên Ủy ban bầu cử phụ trách địa bàn

Để giúp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra các mặt công tác về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử xã thống nhất phân công các thành viên Ủy ban bầu cử phụ trách theo dõi, chỉ đạo từng lĩnh vực và địa bàn cụ thể

1. Ông Trịnh Văn Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã

- Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm giải quyết các công việc của Ủy ban bầu cử xã trong công tác bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã Ninh Lộc

- Chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình tổ chức công tác bầu cử; kiểm tra công tác bầu cử tại địa phương.

- Chủ trì các cuộc họp của Ủy ban bầu cử xã

2. Ông Lê Ngọc Cơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử

- Giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trên địa bàn xã, thay mặt Chủ tịch Ủy ban bầu cử giải quyết công việc khi Chủ tịch vắng mặt.

- Làm Trưởng Tiểu ban cơ sở vật chất, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền của Ủy ban bầu cử

- Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND xã và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử

- Giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn xã

- Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND xã và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thôn Ninh Đức

4. Ông Phan Quốc Thuận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử

- Chỉ đạo công tác Hiệp thương bầu cử theo đúng quy trình

- Chỉ đạo công tác bầu cử Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND xã và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thôn Tân Thủy, Lệ Cam

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, công chức Văn phòng – Thống kê, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử

- Phụ trách tổng hợp chung, chỉ đạo Tổ giúp việc và người được trưng tập giúp việc cho Ủy ban bầu cử.

- Thực hiện tiếp nhận, in ấn, phân phối tài liệu bầu cử; cử người theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, theo dõi và báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình bầu cử

- Là thành viên của Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban cơ sở vật chất

- Giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với các thành viên Ủy ban bầu cử và các cơ quan, tổ chức có liên quan

6. Ông Nguyễn Khoa Văn, Quyền Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Ủy viên Ủy ban bầu cử;

- Là thành viên Tiểu ban An ninh, trật tự- an toàn xã hội

- Phối hợp với Công an xã đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử

-Chỉ đạo công tác bầu cử Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND xã và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thôn Tân Khê,Vạn Khê

 

7. Ông Mai Hồng Hải, Trưởng Công an xã, Ủy viên Ủy ban bầu cử

- Là Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự- an toàn xã hội

- Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ công an tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử

-Chỉ đạo công tác bầu cử Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND xã và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thôn Phong Thạnh

          8. Ông Hồ Đức Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Ủy viên Ủy ban bầu cử

          - Là thành viên Tiểu ban tuyên truyền

          - Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức chi hội nông dân các thôn trong việc tuyên truyền tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử

-Chỉ đạo công tác bầu cử Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND xã và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thôn Tam Ích

          9. Bà Lê Thị Hồng Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã,Ủy viên Ủy ban bầu cử;

- Là thành viên Tiểu ban tuyên truyền

          - Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức chi hội phụ nữ các thôn trong việc tuyên truyền tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử

-Chỉ đạo công tác bầu cử Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND xã và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thôn Mỹ Lợi.

          10. Ông Lưu Văn Hiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Ủy viên Ủy ban bầu cử;

          - Là thành viên Tiểu ban tuyên truyền

          - Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức chi hội Cựu chiến binh các thôn trong việc tuyên truyền tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử

-Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND xã và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thôn Tam Ích

11. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, Ủy viên Ủy ban bầu cử.

- Là thành viên Tiểu ban tuyên truyền

          - Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Chi đoàn thanh niên các thôn trong việc tuyên truyền tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử

-Chỉ đạo công tác bầu cử Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu HĐND xã và kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thôn Phong Thạnh

IV. Thành lập Tổ Giúp việc của Ủy ban bầu cử xã và trưng tập cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phục vụ công tác bầu cử

Giao Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử xã tham mưu Ủy ban bầu cử xã Quyết định thành lập Tổ Giúp việc và trưng tập một số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách để giúp Ủy ban bầu cử xã thực hiện các công việc liên quan trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử.

V. Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban bầu cử:

- Ủy ban bầu cử xã làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên bố trí thời gian tham gia các cuộc họp của Ủy ban bầu cử xã đầy đủ, khi vắng mặt phải có lý do, báo cáo Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã và gửi lại ý kiến tham gia vào các tài liệu của cuộc họp đã được gửi trước.

- Các thành viên Ủy ban bầu cử làm việc kiêm nhiệm, được sử dụng bộ máy cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền quản lý để giúp việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi thành viên Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực và địa bàn được phân công.

- Các Tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử xã thường xuyên báo cáo tiến độ công việc vào các kỳ họp của Ủy ban bầu cử và báo cáo đột xuất khi được Ủy ban bầu cử yêu cầu.

Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri trong toàn xã được biết./.   

 

 

Nơi nhận:       

- UBBCthị xã (bc);                              

- Phòng Nội vụ (bc);

- TT. Đảng ủy;

- TT.HĐND xã;

- CT và các PCT UBND xã;

- Thành viên UBBC xã;

- TT.UBMTTQVN xã;

- Lưu: VT, UBBC.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

10/20/2021 11:38:17 AM

 
 
Thiết kế website    
 
^ Về đầu trang