Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập
Chương trình, Kế hoạch, Văn bản CCHC

quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND

Ninh Lộc, ngày        tháng      năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Lộc năm 2021

 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH LỘC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2021;

Theo đề nghị của công chức Văn phòng-thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Lộc năm 2021.

Điều 2. Công chức Văn phòng-thống kê phụ trách cải cách hành chính có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo triển khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Văn phòng-thống kê; các ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như Điều 3;

- UBND thị xã;

- Phòng Nội vụ;

- Đảng ủy; HĐND xã ;

- CT và các PCT.UBND xã;

- UBMTTQVN  xã, các Đoàn thể xã ;

- Cổng thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, TU.

     

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trí

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Ninh Lộc năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      / 02/2021

 của UBND xã Ninh Lộc)

 

 
 
 

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2021

Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2020; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2021 cần tập trung hoàn thành các mục tiêu trọng tâm sau:

1. Cải thiện và triển khai các nhiệm vụ góp phần duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh ở nhóm tốt.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của xã.

3. Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến:

a) Phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính.

Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực: đất đai, liên thông TTHC, lao động, thương binh và xã hội dưới 2%.

b) 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4 đồng thời được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau bao gồm cả thiết bị di động.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt từ 30% trở lên (hoặc tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết của các thủ tục hành chính trực tuyến được công bố đạt từ 50% trở lên).

4. Rà soát, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước.

6. Thực hiện gửi, nhận liên thông văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia, cập nhật phiên bản ký số mới; thực hiện lập hồ sơ công việc và nộp lưu trữ điện tử cơ quan.

7.  Hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh, áp dụng công nghệ thông tin vào vận hành Hệ thống quản lý chất lượng, đồng bộ với triển khai mô hình Chính phủ điện tử.

8. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan đạt trên 81%.

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2021 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến;hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp để tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

II. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Theo phụ lục chi tiết đính kèm)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của UBND xã được cấp trong ngân sách năm 2021. Văn phòng-thống kê xã có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện.

2. Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng-thống kê chuyên trách Cải cách hành chính

- Tham mưu UBND xã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 và triển khai nội dung Kế hoạch này trong Quý I/2021; tham mưu, giúp UBND xã tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan để phối hợp tham mưu triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính quan trọng, phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực; phối hợp triển khai kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nội dung cải cách thủ tục hành chính; xây dựng phát triển chính quyền điện tử; hiện đại hóa hành chính.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Ngị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện việc đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính. Tham mưu UBND xã các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện hoàn thiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của xã theo đúng quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính để tuyên truyền có hiệu quả các quy định, chỉ đạo, đề án, dự án, nhiệm vụ, kết quả cải cách hành chính; tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính của cơ quan đến tổ chức, cá nhân  có thẩm quyền giải quyết.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đầy đủ, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng thông tin.

2. Công chức Văn phòng-thống kê phụ trách Nội vụ-Thi đua khen thưởng

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nội dung: Cải cách tổi chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Tư pháp-hộ tịch

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện theo dõi thi hành pháp luật.

4. Tài chính-Kế toán

- Chủ trì thực hiện nội dung cải cách tài chính công.

- Hướng dẫn việc lập dự toán ngân sách, kinh phí thực hiện cải cách hành chính.

5. Văn hóa-xã hội phụ trách Văn hóa-thông tin

- Phối hợp công chức chuyên trách cải cách hành chính thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

- Xây dựng chuyên mục, tin bào về tuyên truyền cải cách hành chính đối với các nội dung trọng điểm: cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích.

6. Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính; kiểm tra đột xuất nhằm khắc phục các hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cải cách hành chính.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính của đơn vị, gắn nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính; lấy kết quả, hiệu quả cải cách hành chính là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát cấp ủy Đảng với kiểm tra, giám sát của chính quyền để tạo sự đồng bộ, thống nhất về mặt chỉ đạo, quản lý.

8. Các tổ chức chính trị - xã hội xã tham gia, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, chủ động triển khai quán triệt, tuyên truyền về cải cách hành chính để góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chung của xã.

9. Bảo đảm sự giám sát chặt chẽ, toàn diện, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân đối với quá trình cải cách hành chính.

UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính để thực hiện thắng lợi toàn bộ các mục tiêu đã đề ra, phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thị xã./.

 

 

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Lộc năm 2021)

 

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Tiến độ

Phân công và cách thức thực hiện

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1

Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính xã năm 2021

Kế hoạch cải cách hành chính

Tháng 02/2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Uyên) chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan than mưu UBND xã

2

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC

Sau khi UBND thị xã ban hành kế hoạch

Văn phòng-thống kê (đ/c Uyên) chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan than mưu UBND xã

3

Xây dựng Kế hoạch cải tiến lề lối làm việc của UBND xã

Kế hoạch cải tiến lề lối làm việc

Năm 2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Vân) chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan than mưu UBND xã

4

Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính

Kế hoạch tự kiểm tra CCHC

Quý II/2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Uyên) chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan than mưu UBND xã

5

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác

Năm 2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Vân) chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan than mưu UBND xã

6

Tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu về cải cách hành chính

Kế hoạch tổ chức cuộc thi

Quý III/2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Uyên) chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan than mưu UBND xã

7

Thực hiện kiểm soát có hiệu quả tiến độ công việc của cán bộ, công chức

Danh mục các lĩnh vực, công việc của cán bộ, công chức thực hiện chậm trễ được công bố trên Cổng thông tin điện tử xã

Thường xuyên

Văn phòng-thống kê (đ/c Uyên, đ/c Vân) tổng hợp tiến độ thực hiện, kết quả tham mưu giải quyết công việc của cán bộ, công chức để nhắc nhở, công bố kịp thời, chính xác, minh bạch

II

CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1

Xây dựng Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh xã (PCI) giai đoạn 2021-2025

Chương trình hành động

Sau khi UBND thị xã ban hành Chương trình hành động

Kế toán-tài chính chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch

2

Tổ chức thực hiện Đề án “phát triển lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Sau khi UBND thị xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Văn hóa-xã hội (đ/c Hào) chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tham mưu tổ chức thực hiện

3

Tổ chức thực hiện thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp

Văn bản, nội dung phổ biến, tổ chức thực hiện

Sau khi có văn bản hướng dẫn, triển khai, phổ biến của UBND thị xã

Tư pháp-hộ tịch (đ/c Ngọc) chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện

III

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết so với văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC năm 2021

Trong năm 2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Uyên) chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành rà soát, đề xuất và tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

2

Rà soát, đề xuất ghép liên thông các thủ tục hành chính có liên hệ chặt chẽ với nhau để giải quyết trên một quy trình cho phép người dân, tổ chức và doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ một lần để giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu công việc

Văn bản rà soát, đề xuất

Trong năm 2021, sau khi có chỉ đạo của UBND thị xã

Văn phòng-thống kê (đ/c Uyên) chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu UBND xã rà soát, đề xuất và tổng hợp gửi UBND thị xã

3

Công khai danh mục thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán trực tuyến; thực hiện qua bưu chính công ích

Văn bản công khai

Trong năm 2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Uyên) chủ trì tham mưu ban hành văn bản công khai; đồng thời tổ chức hướng dẫn cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp

4

Tổ chức thực hiện dịch vụ công quốc gia trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn bản tổ chức thực hiện

Trong năm 2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Uyên) chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện

IV

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước

Quyết định phân công nhiệm vụ

Trong năm 2021 (chậm nhất sau 5 ngày) khi có sự thay đổi nhân sự

Văn phòng-thống kê (đ/c Vân) chủ trì tham mưu UBND xã ban hành Quyết định và tổ chức thực hiện

2

Tiếp tục kiện toàn và đổi mới cơ chế hoạt động  của UBND xã

Quyết định ban hành Quy chế làm việc

Trong năm 2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Vân) chủ trì tham mưu UBND xã ban hành Quyết định và tổ chức thực hiện

3

Tiếp tục tổ chức thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước

Báo cáo kết quả thực hiện

Trong năm 2021 khi có văn bản triển khai của UBND thị xã

Văn phòng-thống kê (đ/c Vân) chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện và xây dựng báo cáo gửi UBND thị xã

V

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1

Tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ về cán bộ, công chức

Văn bản tổ chức thực hiện

Theo tiến độ triển khai của UBND thị xã

Văn phòng-thống kê (đ/c Vân) chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện

2

Tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế

Trong năm 2021

Văn phòng-TK (đ/c Vân) tham mưu rà soát, lập hồ sơ đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế trình UBND thị xã

3

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2021 và tổ chức thực hiện

Kế hoạch của UBND thị xã

Trong năm 2021

Văn phòng-thống kê (đ/c Vân) chủ trì tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện

VI

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1

Tổ chức thực hiện các cơ chế tài chính mới đồng bộ với các giải pháp cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Văn bản tổ chức thực hiện

Khi có văn bản triển khai của UBND thị xã

Tài chính-Kế toán chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2

Tiếp tục thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

 

Thường xuyên

Tài chính-Kế toán chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện có hiệu quả.

VII

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

1

Thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Năm 2021

Văn phòng-Thống kê (Đ/c Uyên) chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hoàn thành các văn bản phục vụ việc chuyển đổi

2

Tiếp tục thực hiện gửi, nhận liên thông văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia, cập nhật phiên bản ký số mới; thực hiện lập hồ sơ công việc và nộp lưu trữ điện tử cơ quan.

 

Phần mềm E-Office và phiên bản ký số mới được cập nhật

Khi UBND thị xã thực hiện cập nhật xong

Văn phòng-Thống kê (Đ/c Uyên) chủ trì tham mưu UBND xã triển khai đến cán bộ, công chức tổ chức thực hiện

3

Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

 

Khi UBND thị xã triển khai thực hiện

Văn phòng-TK (Đ/c Uyên) chủ trì tham mưu UBND xã triển khai đến CB,CC có liên quan tổ chức thực hiện

4

Xây dựng Kế hoạch xây dựng, phát triển chính quyền điện tử xã Ninh Lộc năm 2021

Kế hoạch xây dựng, phát triển chính quyền điện tử

Trong năm 2021 khi UBND thị xã có kế hoạch

Văn phòng-TK (Đ/c Uyên) chủ trì tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

5

Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số xã Ninh Lộc năm 2021

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số

Trong năm 2021 khi UBND thị xã có kế hoạch

Văn phòng-TK (Đ/c Uyên) chủ trì tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

6

Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin của xã năm 2020

Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin

Trong năm 2021 khi UBND thị xã có kế hoạch

Văn phòng-TK (Đ/c Uyên) chủ trì tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện

7

Tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh (Quản lý văn bản và điều hành, Một cửa điện tử, Thư điện tử công vụ, Chứng thư số chuyên dùng…) trong hoạt động của cơ quan

 

Thường xuyên

Văn phòng-TK (đ/c Uyên) chủ trì tham mưu UBND xã triển khai đến tất cả cán bộ, công chức tổ chức thực hiện đúng quy định

8

Tổ chức thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4

Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 đạt theo chỉ tiêu giao

Thường xuyên

Văn phòng-TK(đ/c Uyên) chủ trì, phối hợp với công chức, nhân viên Bộ phận một cửa tham mưu UBND xã triển khai cho tổ hướng dẫn, tuyên truyền cho tổ chức, công dân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

1/18/2022 11:15:48 PM

^ Về đầu trang