Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1

Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1
Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ NINH LỘC

 

 
 
 

Số: 70 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Ninh Lộc, ngày02 tháng 4  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 1

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH LỘC

 

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Ninh Lộc về việc thành lập Uỷ ban bầu cử xã Ninh Lộc;

Căn cứ Nghị quyết số 13/QĐ-UBND ngày 02  tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban bầu cử xã Ninh Lộc về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026;

          Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân xã và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 1 (thôn Mỹ Lợi) gồm các ông (bà) có tên sau đây:

 1. Bà Lê Thị Hồng Trinh, Chủ tịch Hội LHPN xã, Tổ trưởng
 2. Ông Trịnh Dân, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mỹ Lợi, Ủy viên
 3. Ông Nguyễn Văn Gọi, Chi hội Nông dân, Ủy viên
 4. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chi hội Nông dân, Ủy viên
 5. Ông Đinh Tấn Sỹ, Đại diện cử tri, Thư ký
 6. Ông Lê Trí Dũng, Đại diện cử tri, Ủy viên
 7. Bà Trịnh Thị Lý, Chi hội Phụ nữ, Ủy viên
 8. Ông Phạm Trần Huy, Thôn đội trưởng, Ủy viên
 9. Ông Nguyễn Đức Thắng, Chi hội Nông dân, Ủy viên
 10. Bà Trương Thị Thủy Tiên, Chi hội Phụ nữ, Ủy viên
 11. Bà Phan Thị Loan, Chi hội Phụ nữ, Ủy viên
 12.  Ông Lưu Văn Hiền, Chủ tịch hội Cựu chiến binh, Ủy viên
 13. Bà Phạm Thị Bích Tranh, Giáo viên, Ủy viên
 14. Bà Huỳnh Thị Xuân Sang, Giáo viên, Ủy viên
 15. Bà Phạm Thị Ngọc Ly, Giáo viên, Ủy viên
 16. Bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ, Chi hội Phụ nữ, Ủy viên
 17. Ông Nguyễn Hòa Danh, Chi đoàn thanh niên, Ủy viên

          Điều 2. Tổ bầu cử số 1 thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 25 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và hết nhiệm vụ khi Ủy ban bầu cử xã hết nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

                  

          Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:                                          

- Như Điều 3;

- UBBC thị xã (bc);                 

- TT. Đảng ủy- TT. HĐND xã;

- UBMTTQVN xã;

-UBBC xã;

- Lưu: VT.

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

     Trịnh Văn Trí

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

8/14/2022 2:21:30 AM

 
 
 
Thiết kế website   
 
 
 
^ Về đầu trang