Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập
Báo cáo, Thống kê, Xếp hạng CCHC

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tháng 01/2020

Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tháng 01/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ NINH LỘC                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

       
   
 

 

Số: 06 /TB-UBND                       Ninh Lộc, ngày   07  tháng 02  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã tháng 01/2020

 

 
 

 

 

 

Ngày 05/02/2020, tại Phòng họp UBND xã Ninh Lộc, đồng chí Trịnh Văn Trí -Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Lộc tháng 01 năm 2020. Tham dự cuộc họp có các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trực tiếp tham gia tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử xã.

Sau khi nghe công chức phụ trách Cải cách hành chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Lộc tháng 01 năm 2020 và các ý kiến thảo luận trong cuộc họp.

Đồng chí Trịnh Văn Trí  kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2020

- Trong tháng 01/2020, Bộ phận TN và TKQ tiếp nhận 78 hồ sơ, đã giải quyết 41 hồ sơ, trong đó sớm hẹn 41 hồ sơ (100%), 6 hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hẹn).

- Trong tháng không có phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân.

- Tồn tại, hạn chế: Không

2.Các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới

- Đ/c Lê Ngọc Trường Ân – công chức ĐC-XD-NN-MT làm việc ngày thứ bảy bắt đầu từ tháng 02/2020.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh Uyên – công chức Văn phòng-thống kê tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019 vào đầu tháng 3/2020; xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 theo tiến độ triển khai của cấp trên.

- Đ/c Lê Thị Ngọc – Tư pháp-hộ tịch thực hiện đăng ký hộ tịch theo hướng dẫn của nhóm hỗ trợ CCHC để giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho công dân

3. Giao cán bộ, công chức có liên quan thực hiện tốt các nội dung đã triển khai nói trên; công chức phụ trách công tác CCHC theo dõi, đôn đốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh đến lãnh đạo UBND xã  giải quyết./.

                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH

- Các cán bộ, công chức có liên quan;                                                                   (Đã ký)

- Lưu: VT, VPTK.

 

 

Trịnh Văn Trí

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

9/30/2020 3:54:51 AM

^ Về đầu trang