Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtCổng dịch vụ công quốc gia
Thống kê truy cập
Chương trình, Kế hoạch, Văn bản CCHC

Thông báo Kết luận cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã tháng 03/2020

Thông báo Kết luận cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã tháng 03/2020

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ NINH LỘC                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

       
   
 

 

Số:......./TB-UBND                       Ninh Lộc, ngày       tháng 4  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp đánh giá tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã tháng 3/2020

 

 
 

 

 

 

Ngày 16/4/2020, tại Phòng họp UBND xã Ninh Lộc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Lộc tháng 3 năm 2020. Tham dự cuộc họp có các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trực tiếp tham gia tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử xã.

Sau khi nghe công chức phụ trách Cải cách hành chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Lộc tháng 3 năm 2020 và các ý kiến thảo luận trong cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo  kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2020

- Trong tháng 3/2020, Bộ phận TN và TKQ tiếp nhận 120 hồ sơ, đã giải quyết 91 hồ sơ, trong đó sớm hẹn 91 hồ sơ (100%), 26 hồ sơ đang giải quyết (còn trong hẹn); 01 hồ sơ từ chối giải quyết, 02 hồ sơ hủy do công dân có đơn xin rút.

- Không có phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân.

- Tồn tại, hạn chế: Trong tháng, việc thực hiện quy chế làm việc tại Bộ phận một cửa chưa được nghiêm túc, tình trạng công chức bỏ vị trí làm việc đi đến phòng khác ngồi xảy ra; một số cán bộ, công chức chưa đảm bảo giờ giấc làm việc và chưa thực hiện mặc đồng phục cũng như đeo thẻ công chức.

2.Các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới

- Đề nghị đồng chí Uyên (Văn phòng-thống kê) thường xuyên theo dõi, nhắc nhở cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đi làm đúng giờ, mặc đồng phục, đeo thẻ công chức ….Duy trì sinh hoạt Bộ phận một cửa vào ngày 05 hàng tháng.

- Đồng chí Hải (Tư pháp-hộ tịch) cần rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, chấp hành nội quy cơ quan; đồng thời thường xuyên nghiên cứu văn bản, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực mình phụ trách để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

- Đồng chí Ân (ĐC-XD-NN-MT) bố trí cho đồng chí Lan trực hướng dẫn hồ sơ cho công dân tại Bộ phận một cửa.

- Các cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; duy trì việc thực hiện giải quyết hồ sơ sớm hẹn cho công dân; đồng thời tăng cường tuyên truyền cho công dân nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện dịch vụ bưu chính công ích để góp phần phòng, chống dịch Covid.

3. Giao công chức phụ trách công tác CCHC theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức có liên quan thực hiện tốt các nội dung đã triển khai nói trên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ảnh đến lãnh đạo UBND xã  giải quyết./.

                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                            

- Các cán bộ, công chức có liên quan; (VBĐT)

- Lưu: VT, VPTK.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Tra cuu tinh trang giai quyet TTHC

5/26/2020 12:25:57 AM

 
 
 
 
Thiết kế website  
^ Về đầu trang