Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do ngày pháp luậtISO 9001-2008bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luật
Thống kê truy cập
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã NInh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã NInh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 06/02/2021, Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC về triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã NInh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước nói chung và của thị xã nói riêng. Cuộc bầu cử là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NINH LỘC

 

 
 
 

 

 

Số: 01/KH-UBBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Ninh Lộc, ngày 06 tháng 02 năm 2021

           

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân xã Ninh Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 
 

 

      

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 14/01/2021 của Thị ủy Ninh Hòa về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 02/02/2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Ninh Hòa về triển khai công tác bầu cử Hội đồng nhân dân thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

          Ủy ban bầu cử xã Ninh Lộc xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước nói chung và của thị xã nói riêng. Cuộc bầu cử là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thật sự khí thế, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, cần thực hiện tốt những công việc sau:

1. Cuộc bầu cử phải được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân; bầu đúng, đủ số lượng đại biểu  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

2. Thông qua công tác tuyên truyền, giúp mọi người hiểu rõ hơn và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu ra những đại biểu tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

3. Đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, các hoạt động tuyên truyền phản động, chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử xấu; kiên quyết xử lý nghiêm những biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình thức, không lắng nghe ý kiến của cử tri, hiệp thương hình thức, gò ép, áp đặt. Không để xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong quá trình bầu cử

4. Đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ trước, trong và sau bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành đúng tiến độ, thời gian và theo quy định của pháp luật.

5. Các tổ chức bầu cử thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chế độ thông tin, báo cáo bầu cử định kỳ theo quy định; Kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp phải theo lịch thời gian chung, chủ động, kịp thời báo cáo xin ý kiến xử lý công việc, các vấn đề phát sinh (nếu có), không để xảy ra các trường hợp sai phạm.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

          1. Về thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

          a) Về thành lập Ủy ban bầu cử

  UBND xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã với thành viên gồm đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và một số tổ chức hữu quan để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tương ứng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử xã theo quy định tại Điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thời hạn thành lập Ủy ban bầu cử chậm nhất là ngày 07/02/2021 (tức 105 ngày trước ngày bầu cử).

b) Thành lập các Tiểu ban, Tổ Giúp việc:

Ủy ban bầu cử xã thành lập Tiểu ban Cơ sở vật chất; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban An ninh, trật tự  và Y tế; Tiểu ban Tuyên truyền; Tổ Giúp việc để giúp Ủy ban bầu cử xã thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau ngày bầu cử. Lãnh đạo các Tiểu ban, Tổ Giúp việc trực thuộc Ủy ban bầu cử xã được quyền làm việc trực tiếp với ban, ngành và các thôn về những vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử.

c) Về thành lập Ban bầu cử:

UBND xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã 01 Ban bầu cử đại biểu HĐND gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội; đại diện cử tri ở địa phương. Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Ban bầu cử đại biểu HĐND xã có từ 07 đến 09 thành viên.

Thời hạn thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã chậm nhất là ngày 14/3/2021 (tức 70 ngày trước ngày bầu cử).

          d) Về thành lập Tổ bầu cử

UBND xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu 01 Tổ bầu cử từ 11 đến 21 thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Thời hạn thành lập Tổ bầu cử chậm nhất là ngày 03/4/2021 (tức 50 ngày trước ngày bầu cử).

          Việc tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Tổ bầu cử do Ủy ban bầu cử thị xã, Ủy ban bầu cử cấp xã thực hiện dựa trên các tài liệu hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ và các văn bản khác liên quan đến công tác bầu cử; đảm bảo thực hiện trước ngày 12/5/2021.

          Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

          2. Xác định đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu

          a) Đơn vị bầu cử:

          Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do UBBC xã ấn định theo đề nghị của UBND xã và được công bố chậm nhất trước ngày 04/3/2021 (tức 80 ngày trước ngày bầu cử).

          b) Khu vực bỏ phiếu:

          Việc xác định khu vực bỏ phiếu do UBND xã quyết định và được UBND thị xã phê chuẩn. Thời gian thực hiện trước ngày thành lập Tổ bầu cử.

          3. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị hành chính

          Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân xã:

Thường trực Hội đồng nhân dân xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các thôn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã đảm bảo cơ cấu theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

- Thời hạn chậm nhất là ngày 07/02/2021 (tức 105 ngày trước ngày bầu cử).

- Về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị hành chính thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Luật sửa đổi bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

          4. Theo dõi việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

a) Thường trực HĐND xã sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND xã xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất.

b) Về hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã

- Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở xã do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức, thành phần gồm: Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận; đại diện Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND và UBND cùng cấp, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Thời hạn thực hiện chậm nhất là ngày 17/02/2021 (tức 95 ngày trước ngày bầu cử).

  Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân xã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Thời hạn thực hiện chậm nhất là ngày 22/02/2021 (tức 90 ngày trước ngày bầu cử).

- Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở xã do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức, thành phần như Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử; người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử; người được thôn giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Thời hạn thực hiện chậm nhất là ngày 19/3/2016 (tức 65 ngày trước ngày bầu cử).

- Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở xã do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức, thành phần như Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Thời hạn thực hiện chậm nhất là ngày 18/4/2021 (tức 35 ngày trước ngày bầu cử).

5. Nhận, xem xét hồ sơ của những người ứng cử

- Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử xã. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

- Thời gian nộp hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021 2021 (tức 70 ngày trước ngày bầu cử). Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

- Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Ninh Lộc.

- Ủy ban bầu cử xã sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của Luật thì Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để đưa vào danh sách hiệp thương.

Việc nộp hồ sơ ứng cử được thực hiện theo quy định tại Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

6. Lập và công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử:

- Ủy ban bầu cử xã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình theo từng đơn vị bầu cử. Thời hạn thực hiện chậm nhất là ngày 28/4/2021 (tức 25 ngày trước ngày bầu cử).

- Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở Khu vực bỏ phiếu. Thời hạn thực hiện chậm nhất là ngày 03/5/2021 (tức là 20 ngày trước ngày bầu cử).

7. Lập, niêm yết danh sách cử tri

Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu;

Việc tiến hành lập danh sách cử tri phải hết sức thận trọng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát và điều chỉnh danh sách cử tri kịp thời, chính xác, đầy đủ, không được bỏ sót người có quyền bầu cử và không được ghi tên vào danh sách cử tri những người không có quyền bầu cử.

Lưu ý: Trong thời gian lập danh sách cử tri, cần phân loại danh sách đối tượng cử tri được tham gia: Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định.

- Ủy ban nhân dân xã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như: Công an, Tòa án, Y tế, để xác định quyền bầu cử.

- Việc niêm yết danh sách cử tri phải đúng thời gian, để dễ kiểm tra, xem xét những trường hợp thiếu sót (nếu có). Thông báo rộng rãi việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra danh sách cử tri.

- Việc viết vào thẻ cử tri phải đảm bảo rõ ràng, chính xác, sạch đẹp.

- Ủy ban nhân dân xã giới thiệu người có tên trong danh sách cử tri đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới để bầu cử theo quy định của pháp luật nếu họ có thay đổi nơi cư trú.

- Ủy ban nhân dân xã là cơ quan lập danh sách cử tri tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại về danh sách cử tri đúng thời hạn quy định và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Thời hạn thực hiện chậm nhất là ngày 13/4/2021 (tức chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử)

8. Vận động bầu cử

  Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Việc vận động bầu cử thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 62, Điều 63, Điều 64, Điều 65, Điều 66, Điều 67 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử

a) Giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri

Thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

b) Xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử

Thực hiện theo quy định tại Điều 61 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Ủy ban bầu cử có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xác minh và trả lời cho cử tri; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử với Ủy ban bầu cử theo quy định của pháp luật.

- Các tổ chức bầu cử chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Ủy ban bầu cử, các cơ quan, ban, ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động bầu cử theo Luật để hạn chế đến mức thấp nhất những sai phạm của các tổ chức bầu cử, tránh sự phiền hà, khiếu nại, tố cáo của cử tri.

- Ngưng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử, chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử, vào ngày 13/5/2021.

Sau ngày bầu cử 23/5/2021, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

10. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức bầu cử

a) Chuẩn bị các điều kiện bầu cử

Để công tác chuẩn bị bầu cử được chu đáo, chặt chẽ, UBBC có thể trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và đại diện cử tri ở địa phương để giúp việc theo quy định của Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Trưởng Ban bầu cử.

Công tác chuẩn bị bầu cử thực hiện theo quy định tại Thông tư                           số 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Trong đó cần lưu ý các công việc sau:

- Công chức Văn phòng-thống kê phối hợp chặt chẽ với công chức Tài chính-kế toán lập dự toán kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử  xã, Tổ bầu cử, Ban bầu cử, các cơ quan, đơn vị có liên quan công tác bầu cử, tham mưu UBND thị xã trình thị xã phê duyệt (theo Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biẻu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Công chức Văn phòng-thống kê tổ chức in ấn các tài liệu tuyên truyền, các loại mẫu biểu phục vụ cho công tác bầu cử, cần lưu ý thống kê sắp xếp theo thứ tự thời gian, phân loại tài liệu mẫu biểu nào cần in trước, in sau để đảm bảo phục vụ kịp thời, các mẫu biểu có liên quan đến lý lịch, tiểu sử tóm tắt hoặc thành tích đối với những người ứng cử phải chính xác, rõ ràng. Nội dung nào không rõ phải trao đổi với người ứng cử để thống nhất, không được tự ý sửa đổi.

- Trong công tác tập huấn, Tổ bầu cử cần hướng dẫn chặt chẽ, phối hợp đồng bộ các cơ quan có liên quan đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử gồm:

+ Trạm Y tế bảo đảm công tác cấp cứu kịp thời, tại chỗ.

+ Bảo đảm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

+ Xử lý kịp thời, có hiệu quả các trường hợp bất thường xảy ra trong suốt quá trình chuẩn bị và ngay trong ngày bầu cử như: an ninh trật tự, các trường hợp bất trắc khác, cần có biện pháp dự phòng khi mất điện, mất liên lạc về thông tin

b) Tổ chức bầu cử

           - Việc khai mạc và kết thúc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải được tiến hành đúng thời gian quy định, bắt đầu từ 7 giờ sáng, kết thúc vào 19 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm nhưng không được trước 5 giờ sáng, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.

          Trước khi bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục. 

- Các địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí theo đúng quy định.

- Các thành viên Tổ bầu cử cần được phân công rõ nhiệm vụ, thực hiện đúng chức trách và phải đeo phù hiệu theo quy định.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu, ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

- Biên bản kết quả kiểm phiếu: các tổ bầu cử chịu trách nhiệm thực hiện về lập các loại biên bản được quy định cho từng tổ chức theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ.  

11. Về kết quả bầu cử

a) Tổ bầu cử

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc và thực hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và giải quyết các khiếu nại (nếu có).

- Tổ bầu cử cần tiến hành kiểm tra, thống kê, phân loại phiếu bầu trước khi kiểm phiếu theo từng loại phiếu như: Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội; Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã; Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

- Sau khi kiểm phiếu xong phải lập ngay các loại biên bản kiểm phiếu theo quy định và gửi đúng cơ quan, đủ số lượng biên bản và đúng thời gian quy định, chậm nhất vào ngày 25/5/2021.

b) Ban bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử

Ban bầu cử nhận đủ biên bản về kết quả bầu cử của các Tổ bầu cử và giải quyết các khiếu nại (nếu có), kiểm tra các biên bản đó và lập đủ, chính xác các biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị mình theo quy định và gửi đúng cơ quan, đủ số lượng biên bản và đúng thời gian quy định, chậm nhất vào ngày 27/5/2021.

c) Ủy ban bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử

Ủy ban bầu cử nhận và kiểm tra các loại biên bản bầu cử của các Ban bầu cử và giải quyết các khiếu nại (nếu có), Ủy ban bầu cử lập đủ các loại biên bản bầu cử ở địa phương và gửi đến các cơ quan, tổ chức bầu cử theo quy định, chậm nhất vào ngày 30/5/2021.

  12. Về công bố kết quả bầu cử

          Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã chậm nhất là ngày 01/6/2021 (09 ngày sau ngày bầu cử).

          13. Xác nhận tư cách người trúng cử

          - Ủy ban bầu cử tiến hành xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đầu tiên.

14. Về bầu cử thêm, bầu cử lại và bầu cử bổ sung (nếu có)

a) Bầu cử thêm  

  Nếu số đại biểu Hội đồng nhân dân trúng cử chưa đủ 2/3 số đại biểu được bầu đã ấn định ở đơn vị nào thì Ban bầu cử ở đơn vị đó ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử xem xét, quyết định việc bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó. Ngày bầu cử thêm (nếu có) chậm nhất là 15 ngày (vào ngày 7/6/2021) sau ngày bầu cử đầu tiên.

b) Bầu cử lại

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nào nếu số cử tri đi bỏ phiếu chưa được quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách thì Ban bầu cử ở đơn vị đó ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử thị xã để xem xét, quyết định việc bầu cử lại, sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý của Uỷ ban bầu cử tỉnh. Ngày bầu cử lại (nếu có) chậm nhất là 15 ngày (vào ngày 7/6/2021) sau ngày bầu cử đầu tiên;

c) Bầu cử bổ sung

- Việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân: Thực hiện theo quy định tại Điều 89, 90, 91, 92, 93, 94 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Tổ bầu cử giải quyết những khiếu nại, tố cáo nhận được tại chỗ và ghi cách giải quyết vào biên bản. Nếu không giải quyết được thì ghi rõ ý kiến vào biên bản để chuyển đến Ban bầu cử.

15. Về chế độ báo cáo

Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền cấp trên. Khi có vấn đề phát sinh mới, phải báo cáo nhanh, kịp thời, đảm bảo thông tin chính xác.

16. Tổng kết cuộc bầu cử

- Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử xã tổng kết và gửi báo cáo tổng kết bầu cử đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 23/6/2021.

- Tại kỳ họp thứ nhất: Hội đồng nhân dân khóa mới, Ủy ban bầu cử trình Hội đồng nhân dân khóa mới báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân.

III. VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban bầu cử xã có kế hoạch phối hợp cụ thể, chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để thực hiện thống nhất nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

1. Mục đích tuyên truyền

  •  Làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
  •  Làm cho mọi cử tri nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
  •  Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

2. Nội dung tuyên truyền

Thực hiện theo nội dung tài liệu Trung ương hướng dẫn và chú ý một số nội dung sau đây:

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Giới thiệu và phân tích về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp;

- Giới thiệu, phân tích các nguyên tắc, nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

- Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị số của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng bầu cử quốc gia;…

3. Hình thức tuyên truyền

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, các lực lượng thông tin cổ động, tổ chức tọa đàm, tuyên truyền miệng với các hình thức đa dạng, kịp thời, rộng rãi, thiết thực.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền trong các đối tượng Mặt trận và trong hệ thống Mặt trận, phối hợp tuyên tuyền trong các cuộc Hội nghị cử tri ở cơ sở, các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cử tri, tuyên truyền đến các khu dân cư tự quản, vận động Nhân dân đi bầu cử.

- Các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng, phối hợp tuyên tuyền rộng khắp trong giới, hội viên của mình.

- Đài truyền thanh xã có trách nhiệm phản ánh kịp thời các diễn biến hoạt động bầu cử và tuyên truyền sâu rộng về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Mở Hội nghị tập huấn các báo cáo viên về nội dung, nghiệp vụ tuyên truyền bầu cử.

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền như: Khẩu hiệu, Pano, áp phích, hoạt động của các đội thông tin lưu động. Để tạo khí thế sôi nổi ngày bầu cử, nơi nào có điều kiện thì tổ chức các hình thức cổ động sinh động như: Múa lân, phát thanh những câu thơ, vè… để kêu gọi cử tri đi bầu cử, có thể vận động học sinh ở các trường học để tổ chức tuần hành, cổ động vào buổi sáng ngày 23/5/2021.

4. Tiến độ thời gian triển khai kế hoạch tuyên truyền

Công tác tuyên truyền được bắt đầu từ sau Hội nghị quán triệt về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã (từ ngày 07/02/2021 đến ngày 12/6/2021). Theo tiến độ chung, công tác tuyên truyền chia làm 3 đợt:

- Đợt 1, từ ngày 07 tháng 02 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021: Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc và các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Đợt 2, từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021: Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.

Đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử. Trong thời gian 15 ngày trước ngày bầu cử cần đẩy mạnh về mật độ và thời lượng hoạt động tuyên truyền cổ động như: Khẩu hiệu, panô, áp phích; hoạt động của các đội thông tin lưu động, ra các bản tin về thể thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử; thông tin về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở các địa phương.

- Đợt 3, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2021: Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. xây dựng báo cáo tổng kết về công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử.

5. Khẩu hiệu tuyên truyền đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

- Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

IV. VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ - AN TOÀN XÃ HỘI TRONG CUỘC BẦU CỬ

Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban bầu cử xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, các cơ quan hữu quan xây dựng phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn trên phạm vi toàn xã; phát hiện và xử lý kịp thời những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử; tham gia các đoàn giám sát của Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã khi được phân công; chủ động kiểm tra các địa bàn trọng yếu.

V. VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT BẦU CỬ

Uỷ ban bầu cử xã có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xã trong việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Các thành viên Ủy ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra công tác bầu cử.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

2. Công chức Văn phòng-thống kê

- Giúp Ủy ban nhân dân xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử;

- Tham mưu Ủy ban bầu cử xã triển tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã;

- Kểm tra, đôn đốc các thôn xã và các đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử thị xã về thực hiện công tác bầu cử;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện công tác bầu cử và báo cáo Ban Chỉ đạo bầu cử xã, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban bầu cử xã để báo cáo UBBC thị xã, UBND thị xã, HĐND thị xã, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã,  Phòng Nội vụ theo quy định.

- Phối hợp với Tài chính-kế toán trong việc lập dự toán kinh phí và phương án phân bổ kinh phí bầu cử.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban bầu cử xã triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Hội đồng thi đua- Khen thưởng thị xã.

- Mở chuyên mục, trang tin riêng để tuyên truyền về cuộc bầu cử;

3. Công chức Văn hóa -xã hội phụ trách văn hóa-thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

- Thực hiện công tác cổ động bằng các hình thức sinh động, phù hợp, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

4. Trạm Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, xây dựng các phương án, giải pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức bầu cử trên địa bàn xã.

5. Công chức Địa chính-NN-XD&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

6. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã có phương án phối hợp triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

7. Công chức Tài chính-kế toán chủ trì, phối hợp với công chức Văn phòng-thống kê lập dự toán kinh phí tổ chức bầu cử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí đã được duyệt cho các địa phương, các ngành, các đơn vị và hướng dẫn việc quyết toán, kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử.

8.  Đài Truyền thanh xã tuyên truyền thường xuyên, kịp thời toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.

Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử, tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai nếu có những vấn đề vướng mắc phát sinh phải báo cáo kịp thời về Ủy ban bầu cử xã để xem xét, giải quyết./.                                                                                         

(Kèm theo Kế hoạch này Lịch công tác về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử xã)

 

Nơi nhận:      

- UBBC thị xã (bc);                             

- Phòng Nội vụ (bc);

- TT. Đảng ủy;

- TT.HĐND xã;

- CT và PCT UBND xã;

- Các ban, ngành xã;

- Thành viên UBBC xã;

- Các thôn;

-  Cổng thông tin điện tử xã’

- Lưu: VT, UBBC, NV.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trí

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
chung tay CCHCBầu cửDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcĐánh giá tổ chức, công dân, doanh nghiệpEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
đường dây nónghồ sơ mức độ 3Cổng dịch vụ công quốc gia

4/23/2021 3:02:03 AM

^ Về đầu trang